ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS

Muhamed Latifović prima se u radni odnos u JU OŠ "Sapna" u Sapni na upražnjeno mjesto poziciju Sekretar škole puno radno vrijeme na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine plus pripadajući godišnji odmor.

Primljeni kandidat dužan je u roku od jednog dana od konačnosti odluke o prijemu dostavti  pismenu izjavu  da li prihvata ili odustaje od navedene pozicije.

Kandidat koji je nezadovoljan rang listom ili odlukom o prijemu može u roku od tri dana od isticanja istih izjaviti prigovor Školskom odboru.